RECEPTA - www.familypharm.pl

Przejdź do treści

Menu główne:


Recepta farmaceutyczna. Co warto o niej  wiedzieć. Kiedy może być wystawiona.

        Według Prawa Farmaceutycznego ( nowelizacja Dziennik Ustaw z 31 marca 2020 r. ) recepta farmaceutyczna to dokument przygotowany przez farmaceutę na podstawie którego pacjent może otrzymać lek dostępny jedynie z przepisu lekarza. Art.96 wspomnianej ustawy precyzuje w jakich przypadkach taka sytuacja może mieć miejsce.  Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo wydać bez zlecenia lekarskiego produkt leczniczy zastrzeżony do wydania na receptę lekarską. Recepta farmaceutyczna nie może być wystawiona na środki odurzające, psychotropowe oraz prekursory grupy I-R. Formalnie taki dokument musi zawierać dane pacjenta, adres zamieszkania, nazwę leku, przyczynę wydania. Podlega ewidencjonowaniu i realizowany jest ze 100% odpłatnością w aptece w której został wystawiony. Apteka ma prawo obciążyć pacjenta kosztami wystawienia recepty. Z poziomu apteki farmaceuta może wygenerować receptę na podstawie historii pacjenta dostępnej w komputerowym systemie aptecznym.

       Recepta farmaceutyczna nie dotyczy leku robionego, wyrobu medycznego i środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Może być wystawiona z poziomu apteki każdemu pacjentowi  maksymalnie na 180 dni stosowania według podanego na recepcie dawkowania (e-recepta), natomiast dla recepty papierowej – na 120 dni a na środki antykoncepcyjne na 60 dni w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Obowiązek prowadzenie ewidencji recept farmaceutycznych leży po stronie apteki. Za jej poprawność odpowiada kierownik apteki.
Farmaceuta może również wystawić receptę refundowaną dla siebie bądź członków rodziny, czyli pro auctore, pro familiae poprzez system gabinet.gov.pl. Jako rodzinę rozumie się tutaj małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty. Farmaceuta powinien prowadzić ewidencję recept wystawianych dla rodziny zawierającą kolejny nr, datę wystawienia, dane powinowatych, nazwę leku, rozpoznanie choroby czy też problemu zdrowotnego.Recepty farmaceutyczne wystawiane są najczęściej w przypadku braku dostępności do lekarza, gdy choremu kończą się przyjmowane na co dzień leki niezbędne do utrzymania stabilnego stanu zdrowia, kontynuowania terapii lub znajduje się on w stanie nagłego zagrożenia życia. Warto zaznaczyć że taka recepta może być wystawiona również na antybiotyk ( bardzo częste pytanie ze strony pacjentów) jeżeli stan zdrowia chorego tego wymaga.

       Każdy przywilej wiąże się z określoną odpowiedzialnością. Wystawiający receptę musi poruszać się w zakresie swoich kompetencji zawodowych – zarówno w zakresie diagnozy jak też prawa do zniżek . Ważne by dokładanie weryfikować wskazania do refundacji i dołączyć do prowadzonej dokumentacji odpowiednie zaświadczenia niezbędne do wypisania leku z prawidłową odpłatnością. Wspomniane wykazy i ewidencje mogą być przedmiotem kontroli ze strony NFZ. Obowiązek prowadzenia wykazów dotyczy wszystkich recept- również tych pełnopłatnych.

      Wystawianie recept jest przywilejem a nie obowiązkiem farmaceuty. Ale warto w określonych przypadkach  z tego przywileju korzystać dla dobra zarówno apteki jak i pacjentów. Naszych chorych dotykają różne sytuacje życiowe, a jedną z ról farmaceuty jest dążenie z pomocą. Taka usługa wpisuje się w zakres  szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej.


Małgorzata Zięba
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego